۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با الزامات فنی نهادهای بازرسی مطابق با استاندارد ISO/IEC 17020-2012

عنوان دوره: آشنایی با الزامات فنی نهادهای بازرسی مطابق با استاندارد ISO/IEC 17020-2012

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: دارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۱۲ ساعت + ۴ ساعت پرسش و پاسخ
مدرس دوره:آقای مهندس مهرداد کهتری
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان نهاد های بازرسی و دریافت کنندگان خدمات آزمون های غیر مخرب (NDT)

اهداف دوره:
هدف از برگزاری این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان نهادهای بازرسی متقاقضی دریافت استاندارد ۱۷۰۲۰ با الزامات فنی این استاندارد اعتبار بخشی است. در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با مبانی اعتبار بخشی با آشنایی با تعاریف این استاندارد بین المللی آشنا شده و با اصول مهم بی طرفی، استقلال و رازداری در نهادهای بازرسی نوع الف آشنا می شوند. در ادامه الزامات عمومی مورد بحث قرار می گیرد و فراگیران با بررسی بند ۶ با الزامات این استاندارد را در خصوص منابع انسانی و تجهیزات آشنا می شوند. در بند ۷ این استاندارد دستورالعمل های بازرسی و ایمنی مورد بجث قرار گرفته و فراگیران با نحوه صحیح گزارش نویسی و صدور گواهینامه های بازرسی آشنا می شوند.

سرفصل مطالب:

 1. معرفی استاندارد و مراکر اعتبار بخشی
 2. بررسی تعاریف استاندارد ۱۷۰۲۰
 3. بررسی اصول بی طرفی، استقلال و رازداری
 4. بررسی الزامات عمومی استاندارد ۱۷۰۲۰
 5. بررسی بند ۶ استاندارد در خصوص منابع: شامل نیروی انسانی، تجهیزات و پیمانکار فرعی
 6. بررسی الزامات نظام اثبات صلاحیت بازرسان NDT
 7. بررسی الزامات مرتبط به تجهیزات
 8. بررسی الزامات مرتبط به پیمانکاران فرعی
 9. بررسی الزامات بند ۷ و نحوه تدوین دستورالعمل های بازرسی
 10. بررسی انواع نهادهای بازرسی و الزامات آنها
 11. بررسی الزامات ایمنی و تدوین گزارش و گواهینامه در نهادهای بازرسی NDT

مدرس دوره:
                     آقای مهندس مهرداد کهتری

 • عضو علی البدل هیئت مدیره دوم