نمودار سازمانی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

منشور اخلاقی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

منشور اخلاقی انجمن مبنای تفکر درونی و رفتار بیرونی کلیه اعضای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران محسوب می‌شود. کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن بوده و عضویت در انجمن بمنزله تعهد به رعایت مفاد این منشور است. در صورت احراز تخطی از مفاد منشور اخلاقی بنابه تشخیص هیئت مدیره انجمن عضویت فرد یا شرکت ملغی خواهد بود.

  • همواره از حسن شهرت و اعتبار انجمن، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن حمایت نموده و به عضویت در انجمن افتخار خواهد کرد.
  • از مشارکت در هر مراوده‌ای که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه نماید خودداری خواهد کرد.
  • کلیه وظایف و فعالیت‌های خود را در قبال همه دست‌اندرکاران مرتبط به کار و حرفه خود از جمله کارفرمایان، مشتریان، رقبا و همکاران خود با صداقت و درستی کامل به انجام خواهد رساند.
  • از ایجاد هرگونه لطمه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی و یا حرفه و شغل دیگر اعضای انجمن خودداری خواهد کرد.
  • در تبلیغ برای اهداف انجمن از طریق تبادل تجارب و اطلاعات تلاش خواهد کرد.
  • اقدامات تبلیغاتی برای خود را صرفا بصورت حرفه‌ای انجام خواهد داد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفه‌ای و یا کاریابی با روش‌های نامتعارف اجتناب نموده و هرگونه پشتیبانی و حمایت نامناسب را رد خواهد کرد.
  • کلیه اطلاعات فنی و تجاری مربوط به کارفرماها و یا مشتریان را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن‌ها بدون کسب اجازه از مالکان مربوطه خودداری خواهد کرد.
  • هرگونه ارتباط و یا وابستگی کاری را که تضاد منافع با کارفرما و یا مشتری ایجاد نماید به آنها اطلاع خواهد داد.
  • حق‌الزحمه مربوط به هر نوع خدمات و یا کار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شکل دیگر فقط از یک منبع دریافت خواهد کرد مگر اینکه کلیه منابع ذینفع کاملا در جریان امر قرار داشته باشند.
  • از دریافت و پرداخت هرگونه رشوه به هر شکلی خودداری خواهد کرد.
  • کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون‌های غیرمخرب را در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت انجام خواهد داد و در حفاظت از جان، ایمنی و سلامتی همکاران خود و عموم مردم و همچنین حراست از محیط زیست نهایت تلاش خود را خواهد کرد.
  • برای کارکنان زیردست خود تشویق‌های مناسب و فرصت‌های کافی جهت پیشرفت و افزایش مهارت‌های شغلی فراهم خواهد نمود.
  • درگسترش دانش آزمون‌های غیرمخرب از طریق تبادل اطلاعات با دیگران و همچنین با استفاده از کلیه ابزار و رسانه‌های ممکن تلاش خواهد کرد.
  • از هرگونه رفتار و اظهار نظری در مجامع و یا جلسات انجمن که بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، مذهبی، ملیتی و نظایر آن باشد خودداری خواهد کرد.
  • همواره بخصوص در مصاحبه‌ها و نشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد، اطلاعات صریح، موثق و قابل اعتماد ارائه خواهد کرد.
  • هرگونه تخلف دیگر اعضای انجمن از این منشور اخلاقی را به دبیرخانه انجمن گزارش خواهد نمود.