از کلیه اعضا و مخاطبین انجمن خواهشمند است مبالغ مربوط به موارد مندرج در زیر را به حساب بانکی انجمن نزد بانک تجارت واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

  • پرداخت حمایت‌های مالی از همایش‌ها و گردهمایی‌های ملی انجمن
  • پرداخت هزینه درج آگهی تبلیغاتی در وبگاه و مجلات انجمن
  • پرداخت هزینه سفارش سررسید و درج آگهی در آن
  • پرداخت حق عضویت حقیقی و حقوقی در انجمن
  • پرداخت هرگونه حمایت‌های مالی بلاعوض
  • پرداخت هزینه صدور انواع گواهینامه‌ها
  • پرداخت هزینه ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و بازدیدهای صنعتی

 تمامی وجوه پرداختی به انجمن تنها از طریق واریز به حساب انجمن یا صدور چک در وجه انجمن قابل انجام است.
ارسال تصویر فیش واریزی به منظور ارائه به بازرس انجمن و نیز بایگانی در پرونده شما نزد انجمن، الزامی است.
برای کلیه وجوه واریزی به حساب انجمن، فاکتور رسمی پس از ارسال تصویر فیش واریزی صادر می‌شود.

اطلاعات حساب انجمن:
شماره حساب: ۲۹۶۲۶۱۷۹۳
شماره کارت: ۸۶۶۴- ۰۰۰۶-۸۳۷۰-۵۸۵۹
شماره شبا: ۱۷۹۳ ۹۶۲۶ ۰۰۰۲ ۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۵۲۰۱ IR
نام صاحب حساب:  انجمن علمی بازرسی غیرمخرب ایران
نزد بانک تجارت،  شعبه کریم‌خان‌زند،  کد شعبه ۰۳۷