اعضای حقوقی(شرکت) هایی که عضو انجمن بازرسی غیرمخرب ایران هستند:

سی جی ام ایتالیا
پرتو آزمون تجهیز
پرتوکاران تابش
زاگرس تطبیق کالا 021-5658846841 mjgvghyfhfjg@jhghyhjhhk,.com lkjhjfh
تابش پرداز پگاه
کاوش آزمون
بازآفرینان صنعت جنوب
پارند آزمون
مشاور جوش لیان راگ
فرآیند کنترل
تابش نمای نوین
گاما راد
پویشیار
کاژان جوش گستر
خانه صنعت باستان Tell:41918 Email:info@ahb.ir
تست های غیرمخرب ایران Tell: 88791932 Email: mirmajidghaemi@gmail.com
ایرانیان هیبرید Tell: 01132397552 Email: info@iranianhybrid.com
خانه صنعت باستان Tell:41918 Email:info@ahb.ir
آزمون‌های غیرمخرب پیشرفته Tell:26213480 Email: info@pishrafteh.com
کاوشکاران باصر
کاوشکاران باصر