«

»

Print this نوشته

گزارش گردهمائی سوم اعضای انجمن وسمینار ترموگرافی

سومین گردهمائی اعضای انجمن درتاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲ با همکاری وحمایت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما)

درسالن اجتماعات مجتمع فرهنگی ـ ورزشی هما برگزارشد . دراین گردهمائی ابتدا سمیناری تحت عنوان (ترموگرافی وکاربرد آن دربازرسی هواپیما) توسط آقای مهندس جلال جواهری پور مدیر ارشد واحد بازرسی های غیرمخرب هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران وعضوپیوسته و فعال انجمن ارائه شد که مورد توجه واستقبال شرکت کنندگان قرارگرفت . سپس گزارشی ازفعالیت های دوماهه اخیرانجمن وبرنامه های آتی انجمن توسط سه تن ازاعضای هیئت مدیره انجمن آقایان دکترهنرور، دکترریاحی و مهندس قائمی ارائه شد. درادامه جلسه پرسش وپاسخ و تبادل نظردرمورد برنامه های انجمن وگسترش فعالیتها برگزارشد. اهم مباحث مطرح شده بشرح زیر می‌باشد:

۱-ـ اعلام انتخاب آقای دکتر محمد ریاحی استاد دانشکده مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران و عضوهیئت مدیره انجمن بعنوان دبیر علمی کنفرانس آتی بازرسی فنی وآزمونهای غیرمخرب در سال ۱۳۹۳،  مذاکرات نهائی با سه شرکت متخصص مجری کنفرانس و نمایشگاه جانبی برای انتخاب نهائی، برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر وفراگیر این رویداد مهم.

۲-ـ اعلام برنامه ریزی جهت یک گردهمائی از دارندگان گواهینامه سطح ۳ برای ایجاد یک کمیته اختصاصی به منظورهماهنگی فعالیت‌ها و دفاع ازحقوق اعضا و برخورد با تخلفات احتمالی وایجاد اعتماد بیشترنزد کارفرمایان،  ایجاد ارتباط با ASNT آمریکا، اتخاذ تدابیر مناسب جهت  پیشبرد فعالیتهای هماهنگ برای تسهیل کسب امتیازات لازم برای تمدید گواهینامه هاوهمچنین برگزاری دوره های آمادگی سطح ۳ وتسهیل شرکت داوطلبان ایرانی در امتحانات سطح ۳ انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریکا.

۳-ـ بحث و تبادل نظردرمورد پیشبرد برنامه استقرارنظام سانترال تایید صلاحیت و صدورگواهینامه برای پرسنل ان دی تی برطبق استاندارد جدید EN ISO 9712 که درحال حاضردرمرکزتایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد درچارچوب استاندارد ISO ISIRI 17024( تاییدصلاحیت مؤسسات گواهی کننده اشخاص ) درحال پیگیری است وانجمن درکارگروه هر دو استاندارد حضورفعال دارد.

هیئت مدیره وسایراعضای انجمن ضمن تاکید بروجوداشکالات درسیستم تایید صلاحیت فعلی که عمدتابراساس سیستم سانترال ASNTبرای سطح ۳ وسیستم داخلی کارفرما محورآن برای سطوح ۱و۲ اداره میشود یادآورشدند که این سیستم علیرغم داشتن ایراداتی تاکنون عملکرد مؤثری داشته ونیازکشورمارابرطرف نموده است ومیتواند بصورت موازی با سیستم سانترال همچنان توسط علاقمندان دربعضی بخشها مورد استفاده قرارگیرد . اعضای انجمن همچنین تاکید کردند که مثل سایرکشورهاکه تجربه طولانی دراین زمینه دارند انجمن باید این وظیفه مهم تایید صلاحیت و صدورگواهینامه بصورت مرکزی را بعهده بگیرد تا بانک اطلاعاتی جامع مرکزی درمورد کلیه دارندگان گواهینامه های معتبران دی تی درکشورایجاد شود .

۴ـ گزارشی ازحضورفعال انجمن درگردهمائی رؤسای انجمن های علمی درمرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران وابسته به شهرداری تهران  ودرخواست از اعضای انجمن برای ارائه نقطه نظرات و پیشنهاد برای اجرای پروژه های مشترک با مرکز فوق درمورد مسائل مختلف ایمنی وبازرسی فنی در شهرها ازقبیل برگزاری نشست های موضوعی ، تالیف کتاب ،تدوین استانداردها و دستورالملهای تست وبازرسی ، برگزاری کنفرانس ، سمینارویا کارگاه های آموزشی . ازموضوعاتی مثل : بازرسی پلهای فلزی و بتنی ، بازرسی ساختمانها و سازه های شهری ، بازرسی خودروها و قطارهای شهری ، بازرسی جایگاه های سوخت رسانی، بازرسی آسانسورها ، تشعشعات مضردرشهرها و نظایرآنها….

۵ـ درخواست بعضی ازاعضاازانجمن برای حضورفعالتر دردانشگاهها بعنوان رابط بین دانشگاهها و صنایع کشور جهت معرفی کاربردهای NDT درصنایع ، نیازهای صنایع و معرفی موقعیت های شغلی در این رشته که مورد استقبال هیئت مدیره انجمن قرارگرفت

ومقرر گردید هیئت مدیره انجمن راهکارهای اجرائی آنرا از طریق کمیته های روابط عمومی و آموزش تدوین کند .

۶ – درخاتمه پیشنهادهائی از طرف اعضا در مورد برنامه و موضوع سمینارهای آتی ارائه شد که مقرر گردید کمیته آموزش آنها را در لیست برنامه های آینده خود قراردهد .

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Permanent link to this article: http://irndt.org/index.php/2014/03/11/third-irndt-members-gathering/