منشور اخلاقی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

منشور اخلاقی انجمن مبنای تفکر درونی و رفتار بیرونی کلیه اعضای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران محسوب می‌شود. کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن بوده و عضویت در انجمن بمنزله تعهد به رعایت مفاد این منشور است. در صورت احراز تخطی از مفاد منشور اخلاقی بنابه تشخیص هیئت مدیره انجمن عضویت فرد یا شرکت پذیرفته نبوده و یا ملغی خواهد شد.

   • همواره از حسن شهرت و اعتبار انجمن، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن حمایت نموده و به عضویت در انجمن افتخار خواهد کرد.
   • از مشارکت در هر مراوده‌ای که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه نماید خودداری خواهد کرد.
   • کلیه وظایف و فعالیت‌های خود را در قبال همه دست‌اندرکاران مرتبط به کار و حرفه خود از جمله کارفرمایان، مشتریان، رقبا و همکاران خود با صداقت و درستی کامل به انجام خواهد رساند.
   • از ایجاد هرگونه لطمه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی و یا حرفه و شغل دیگر اعضای انجمن خودداری خواهد کرد.
   • در تبلیغ برای اهداف انجمن از طریق تبادل تجارب و اطلاعات تلاش خواهد کرد.
   • اقدامات تبلیغاتی برای خود را صرفا بصورت حرفه‌ای انجام خواهد داد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفه‌ای و یا کاریابی با روش‌های نامتعارف اجتناب نموده و هرگونه پشتیبانی و حمایت نامناسب را رد خواهد کرد.
   • کلیه اطلاعات فنی و تجاری مربوط به کارفرماها و یا مشتریان را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن‌ها بدون کسب اجازه از مالکان مربوطه خودداری خواهد کرد.
   • هرگونه ارتباط و یا وابستگی کاری را که تضاد منافع با کارفرما و یا مشتری ایجاد نماید به آنها اطلاع خواهد داد.
   • حق‌الزحمه مربوط به هر نوع خدمات و یا کار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شکل دیگر فقط از یک منبع دریافت خواهد کرد مگر اینکه کلیه منابع ذینفع کاملا در جریان امر قرار داشته باشند.
   • از دریافت و پرداخت هرگونه رشوه به هر شکلی خودداری خواهد کرد.
   • کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون‌های غیرمخرب را در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت انجام خواهد داد و در حفاظت از جان، ایمنی و سلامتی همکاران خود و عموم مردم و همچنین حراست از محیط زیست نهایت تلاش خود را خواهد کرد.
   • برای کارکنان زیردست خود تشویق‌های مناسب و فرصت‌های کافی جهت پیشرفت و افزایش مهارت‌های شغلی فراهم خواهد نمود.
   • درگسترش دانش آزمون‌های غیرمخرب از طریق تبادل اطلاعات با دیگران و همچنین با استفاده از کلیه ابزار و رسانه‌های ممکن تلاش خواهد کرد.
   • از هرگونه رفتار و اظهار نظری در مجامع و یا جلسات انجمن که بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، مذهبی، ملیتی و نظایر آن باشد خودداری خواهد کرد.
   • همواره بخصوص در مصاحبه‌ها و نشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد، اطلاعات صریح، موثق و قابل اعتماد ارائه خواهد کرد.
   • هرگونه تخلف دیگر اعضای انجمن از این منشور اخلاقی را به دبیرخانه انجمن گزارش خواهد نمود.

نمودار سازمانی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

بستن